ارتباط با ما

Pideo.co@gmail.com
مدیر بخش تولید پیدئو : سجاد مرادی شماره تماس : 09363005323
مدیر بخش زیر نویس : ایمان خالقی شماره تماس : 09388607162